Bugetarea participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Făgăraș într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

 1. Creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică.
 2. Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Făgăraș.
 3. Creşterea gradului de asumare şi co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetăţeni.
 4. Consolidarea democraţiei prin participarea cetăţenilor la un exerciţiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate.
 5. Creșterea transparenței activității administraţiei publice locale.
Bugetarea participativă se desfăşoară în limitele domeniilor de competenţă ale Municipiului Făgăraș.
Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Făgăraș şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.

Bugetarea participativă organizată în Municipiul Făgăraș începând cu anul 2020 cuprinde următoarele etape:

  1. Înregistrarea participanţilor: înregistrarea se face pe platforma online
   Validarea si afisarea rezultatelor vor fi postate pe platforma bp.primaria-fagaras.ro adaptată pentru dispozitivele mobile. Înregistrarea este obligatorie pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota.
  2. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei bp.primaria-fagaras.ro
  3. Analiza tehnică şi legală a proiectelor de către municipalitate: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș. În urma acestei verificări, se va posta pe platforma bp.primaria-fagaras.ro atât lista proiectelor care sunt eligibile, cât și cea a proiectelor care sunt neeligibile, precum și justificarea acestei opțiuni. Toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor.
  4. Votul cetăţenilor: votul are loc într-o singură etapă (pe platforma bp.primaria-fagaras.ro), iar acţiunile necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi urmează să fie cuprinse în bugetul Primăriei Municipiului Făgăraș.
  5. Validarea si afisarea rezultatelor finale vor fi postate pe platforma bp.primaria-fagaras.ro.

Calendarul propus este următorul:

 • 02 martie – 29 martie – depunere proiecte.
 • 30 martie – 17 aprilie – analiză proiecte.
 • 20 aprilie – 15 mai – etapa de vot.
 • 18 mai – 22 mai – validare vot.
 • 25 mai – afișare rezultate finale.
 1. Pot fi înscrise propuneri de proiecte online, pe site-ul bugetării participative, bp.primaria-fagaras.ro.
 2. Cetățenii pot beneficia de asistență din partea Primăriei pentru crearea contului, depunerea de proiecte în perioada de depunere și pentru acordarea votului, în etapa de vot. În perioadele stabilite anterior, la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr.3, la Biroul Implementare Proiecte de Finanțare, funcționarii Primăriei vor ajuta cetățenii și vor oferi informațiile necesare, între orele 13.00-16.00. Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresa bp@primaria-fagaras.ro  sau la numărul de telefon 0268211313 interior 112 sau mobil 0757077500.
 3. Persoanele care trimit propuneri sau care votează proiecte acceptă termenii şi condiţiile în care funcţionează platforma bugetării participative.
 4. Nu vor fi luate în considerare propunerile care sunt trimise în mod diferit față de prevederile punctului 1 și 2 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.
 5. Limita de depunere de pe fiecare cont valid este de 1 proiect/domeniu.
 6. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:
  1. Alei, trotuare şi zone pietonale.
  2. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.
  3. Spații verzi, locuri de joacă și amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.).
  4. Infrastructură educațională și culturală și de sănătate.
  5. Oraşul digital.
 7. Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
  1. Să corespundă unui obiectiv de interes general.
  2. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Făgăraș şi care vizează un spaţiu public.
  3. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Făgăraș cum sunt finantarile nerambursabile acordate organizatiilor nonguvernamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, alte finanţari nerambursabile.
  4. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.
  5. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.
  6. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.
  7. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.
  8. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.
  9. Să respecte prevederile referitoare la litera 13 din prezentul regulament și cele ale Legii 32/1994 cu modificările și completările ulterioare.
 8.  Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spaţială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
 9. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.
 10. În cazul în care o propunere integrează practic mai multe propuneri, în urma analizei tehnice şi juridice urmează să fie făcute modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerinţele enunţate.
 11. În ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.
 12. Valoarea maximă alocată pentru apelul de proiecte din buget local este cea prevăzută și aprobată anual.
 13. Valoarea maximă ce poate fi alocată unui proiect, din buget local, este de 71.550 lei, echivalentul a 15.000 euro.
 14. În perioada de depunere, proiectele care depășesc valoarea de 71.550 lei pot fi declarate eligibile, cucondiția ca inițiatorii proiectelor respective să se angajeze să contribuie cu diferența până la valoareatotală a investiției, sub forma unei sponsorizări, conform Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea. În acestcaz, angajamentul pentru sponsorizare se va transmite pe adresa de e-mail bpfagaras@gmail.com sau seva depune la Registratura Primăriei Municipiului Făgăraș în termen de 20 de zile calendaristice de laînceperea perioadei de depunere a proiectelor. În acest context, Municipiul Făgăraș va încheia contractelede sponsorizare, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea.
 15. Angajamentul pentru sponsorizare reprezintă o declarație pe proprie răspundere, semnată, ștampilată (după caz) și încărcată în formularul de proiect (secțiune special dedicată) ce se regăsește pe platforma bp.primaria-fagaras.ro
 16. Dacă în termen de 15 zile de la afișarea rezultatelor finale nu sunt virate sumele provenite din sponsorizări pentru un anumit proiect, în contul Primăriei Municipiului Făgăraș, va fi declarat câștigător următorul proiect cu cel mai mare număr de voturi.
 17. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetăţeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai precisă a costurilor din partea servicilor municipalităţii, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice.
 18. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Făgăraș, deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.
 19. Proiectele eligibile și necâștigătoare vor intra în patrimoniul Municipiul Făgăraș care va putea obțineorice sponsorizare de la orice persoană interesată de realizarea lor. În acest context, Municipiul Făgărașva încheia contractele de sponsorizare, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea.
 20. În urma analizei tehnice, Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poatesupune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.
 21. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișareaproiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la datadepunerii.
 1. Atelierele participative au drept scop principal creşterea încrederii cetăţenilor în puterea lor de a aborda şi de a rezolva problemele cu care se confruntă. În cadrul acestor ateliere, cetăţenii participă la determinarea a ceea ce reprezintă o problemă pentru comunitatea lor, la identificarea priorităţilor, dar şi la identificarea opţiunilor de acţiune.
 2. Pot participa la atelierele participative cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Făgăraș şi au vârsta de cel puţin 18 ani.
 3. Calendarul atelierelor participative va fi publicat pe platforma bp.primaria-fagaras.ro, pe site-ul primariei www.primaria-fagaras.ro și pe rețelele sociale, Facebook și Instagram.
 1. Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Municipiului Făgăraș, ale cărei servicii verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament şi cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.
 2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea Primăriei Municipiului Făgăraș, dacă este necesar.
 3. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.
 4. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul bp.primaria-fagaras.ro.
 5. Echipa tehnică de evaluare a proiectelor este formată din:
  • 4 membri al Biroului Implementare Proiecte de Finanțare.
  • 1 membru al Compartimentului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Energetic.
  • 1 membru al Biroului Investiții
  • 1 membru al Biroului Achiziții.
  • 1 membru al Direcției Buget Finanțe.
  • 1 membru al Direcției Juridice.
  • 1 reprezentant al Casei Municipale de Cultură Făgăraș.
  • 1 membru al Compartimentului Informatizare.
  • 2 consilieri locali.
  • 3 reprezentanți din mediul de afaceri.
  • 1 reprezentant ONG.
  • Coordonare: Primarul Municipiului Făgăraș.
 6. Toate propunerile și documentele care le-au fost atașate proiectelor devin proprietatea Municipiului Făgăraș.
 1. Votul asupra proiectelor are loc online, pe platforma bugetării participative bp.primaria-fagaras.ro.
 2. Votul are loc într-o singură etapă. În etapa de vot, fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate (nu este obligatorie folosirea tuturor voturilor) vota cinci proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele cinci domenii stabilite). La finalul etapei de vot, vor fi selectate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte.
 3. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma bp.primaria-fagaras.ro.
 1. Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare). Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul 2020.
 2. Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi. Vor fi selectate și implementate proiectele care vor fi întrunit cele mai multe voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte.
 1. Perioada maximă de implementare a proiectelor va fi de 12 luni de la aprobarea proiectelor.
 1. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma bp.primaria-fagaras.ro sau colectată de către Primăria Municipiului Făgăraș atunci când se utilizează platforma bp.primaria-fagaras.ro este supusă Politicii de Confidențialitate, ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare ale platformei bp.primaria-fagaras.ro. Platforma bp.primaria-fagaras.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă).
 2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă și-au exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma bp.primaria-fagaras.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.
 3. Platforma bp.primaria-fagaras.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.
 4. Platforma bp.primaria-fagaras.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și respectarea legislației în vigoare.
 5. Platforma bp.primaria-fagaras.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.
 6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.
 7. Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetăţenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiţii şi reparaţii propuse spre deliberare autorităţilor publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local.