Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii prin care ideile și inițiativele cetățenilor Municipiului Făgăraș preocupați de dezvoltarea comunității, se transformă în proiecte implementate de către administrația publică locală.

Bugetarea participativă urmărește îmbunătățirea calității vieții cetățenilor Municipiului Făgăraș încurajând implicarea acestora în identificarea problemelor și definirea priorităților ce pot fi finanțate din bugetul local al Municipiului Făgăraș într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de investire a unei părți din bugetul local.

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

 • Creșterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre administrația publică și cetățeni, context în care cei din urmă să aibă certitudinea că sunt ascultați, înțeleși și că părerea lor contează;
 • Întărirea democrației participative prin implicarea cetățenilor la un exercițiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate, de a le acorda ocazia să-și transforme ideile în proiecte ale comunităţii;
 • Educație civică prin încurajarea participării cetățenilor și a societății civile în luarea deciziilor precum și în alocarea și monitorizarea utilizării banilor publici;
 • Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetățenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Făgăraș;
 • Creșterea transparenței activității administrației publice locale, modernizarea administrației, responsabilizarea aleșilor locali, implementarea guvernării deschise;
 • Alocarea resurselor financiare publice pentru satisfacerea unor nevoi ale comunității prin proiecte prioritare identificate de cetățeni, precum și creșterea gradului de participare a cetățenilor la procesul decizional și de definire a priorităților de politică publică.

Bugetul alocat procesului de Bugetare participativă pentru anul bugetar 2023 este de 500.000 lei inclusiv TVA, conform Horărârii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr. 36/23.02.2023.

Valoarea maximă a unui proiect propus este de 100.000 lei, inclusiv TVA, conform Horărârii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr. ……../….……..2023 privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la nivelul Municipiului Făgăraș pentru anul 2023.

Anual, în urma derulării procesului de Bugetare participativă, proiectele selectate vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Făgăraș și implementate de aparatul de specialitate al primarului Municipiului Făgăraș sau de instituțiile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, după caz.

Se aprobă alocarea sumei de 500.000 lei, aprobată prin HCL 36/23.02.2023 din bugetul local al Municipiului Făgăraș – secțiunea de dezvoltare, proiectelor care vor întruni cel mai mare număr de voturi până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte 2023 și valoarea maximă pe proiect în suma de 100.000 lei.

Campania privind Bugetarea participativă se va desfășura în limitele de competență ale Primăriei Municipiului Făgăraș și instituțiilor subordonate Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, iar propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul dintre următoarele domenii:

 1. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației (amenajarea de trotuare, zone pietonale, fluidizarea traficului, crearea de infrastructură pentru siguranța rutieră, creșterea gradului de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, propuneri de zone cu restricții auto, piste de biciclete, etc.);
 2. Spații verzi, locuri de joacă și amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.);
 3. Infrastructură educațională, culturală, sportivă și de sănătate (scene de cartier, artă murală, amenajare spații pentru sporturi alternative și spații intergeneraționale, etc.)
 4. Protecția mediului, protecția animalelor, ecologizare (acțiuni de plantare, amenajare spații pentru animale de companie, acțiuni de ecologizare, etc.)
 5. Digitalizare, infrastructură IT și de telecomunicații (proiecte de tip SmartCity menite să crească gradul de utilizare a tehnologiilor în scopul îmbunătățirii calității vieții în Municipiul Făgăraș, etc.);

1. Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a. Să corespundă unui obiectiv de interes general și să respecte prevederile Cap. 4 din prezentul Regulament;
b. Să vizeze o investiție într-una din ariile de competenţă ale Primăriei Municipiului Făgăraș şi/sau care vizează un bun aflat în proprietatea publică sau privată a Municipiului Făgăraș;
c. Să nu intre în aria de implementare a altor programe derulate de Primăria Municipiului Făgăraș cum sunt finanțările nerambursabile acordate conform Legii 350/2005;
d. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planurile sau proiectele municipalităţii aflate în derulare;
e. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar;
f. Să nu aibă un caracter politic sau etnic;
g. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare;
h. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie vagi;

2. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spaţială a propunerilor de proiecte poate conduce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect în baza deciziei comisiei de evaluare și selecție.

3. Fiecare utilizator înregistrat și validat poate formula câte un proiect pentru fiecare domeniu.

4. În ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai cele trimise în format PDF (limită de 5 MB), JPG, JPEG, PNG (limită de 1 MB).

5. Valoarea unui proiect nu va depăși suma de 100.000 lei, inclusiv TVA, conform Horărârii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr. ……./…………….2023 privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la nivelul Municipiului Făgăraș pentru anul 2023.

6. Proiectele a căror valoare depășește suma maximă alocată pot fi depuse cu condiția ca inițiatorii acestora să se angajeze ca vor contribui cu diferența până la valoarea totală propusă a investiției, sub forma unei sponsorizări, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

7. Angajamentul pentru sponsorizare reprezintă o declarație pe proprie răspundere, semnată și încărcată în formularul de proiect (secțiune special dedicată) care se regăsește pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro sau va fi depusă la Registratura Primăriei Municipiului Făgăraș în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea proiectului. În acest context, Municipiul Făgăraș va încheia contractele de sponsorizare, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările și completările ulterioare.

8. Dacă în termen de 15 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale (conform Cap. 7, pct. 6) nu sunt virate în contul Primăriei Municipiului Făgăraș sumele consemnate în contractele de sponsorizare, va fi promovat spre implementare următorul proiect cu cel mai mare număr de voturi.

9. Propunerile depuse în cadrul procesului de Bugetare Participativă vor deveni proprietatea Municipiului Făgăraș, deponenții proiectelor neputând invoca legislația în materia drepturilor de autor.

10. Propunerile de proiecte declarate eligibile care nu au obținut un număr suficient de voturi vor intra în patrimoniul Municipiul Făgăraș care va putea asigura resursele financiare necesare implementării totale/parțiale din bugetul local sau din sponsorizări/donații.

11. În cazul în care, în urma analizei tehnice, financiare și juridice, se constată faptul că o propunere de proiect integrează intervenții care vizează mai multe domenii sau că au fost înregistrate mai multe proiecte cu același obiect, Comisia de evaluare și selecție poate propune ajustări tehnice și/sau financiare ale proiectelor supunându-le votului în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

12. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria Municipiului Făgăraș își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii.

Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Municipiul Făgăraș şi au împlinit vârsta de 16 ani.

Procesul de bugetare participativă organizat în Municipiul Făgăraș în anul 2023 cuprinde următoarele etape:
1. Informarea și organizarea de ateliere participative: În cadrul acestor ateliere, cetăţenii pot participa la determinarea a ceea ce reprezintă o problemă pentru comunitatea lor, la identificarea priorităţilor dar şi la identificarea opţiunilor de acţiune.
2. Înregistrarea participanţilor: înregistrarea se realizează pe platforma online www.bp.primaria-fagaras.ro, adaptată și pentru dispozitivele mobile. Înregistrarea este obligatorie pentru a putea depune propuneri de proiecte sau pentru a putea vota proiectele selectate în urma procesului de evaluare.
3. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate transmite maximum 5 propuneri diferite de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu) prin intermediul platformei www.bp.primaria-fagaras.ro, fără a se încărca același proiect pe mai multe domenii de aplicare.
4. Analiza proiectelor: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice, financiare şi juridice ce va fi realizată de către Comisia de evaluare și selecție. În urma etapei de analiză, se va posta pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro atât lista proiectelor care sunt eligibile, cât și cea a proiectelor care sunt neeligibile, precum și justificarea neeligibilității.
Toate proiectele declarate eligibile vor fi supuse votului cetăţenilor.
5. Votul cetăţenilor: votul are loc într-o singură etapă prin intermediul platformei www.bp.primaria-fagaras.ro.
6. Validarea și afișarea rezultatelor finale: În funcție de numărul de voturi și de bugetul alocat de Municipiul Făgăraș, pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro se vor publica rezultatele etapei de vot urmând ca sumele necesare pentru implementarea proiectelor să fie repartizate din suma alocată procesului de Bugetare Participativă 2023.

1. Atelierele participative au drept scop principal creşterea încrederii cetăţenilor în puterea lor de a aborda şi de a rezolva problemele cu care se confruntă. În cadrul acestor ateliere, cetăţenii pot participa la determinarea a ceea ce reprezintă o problemă pentru comunitatea lor, la identificarea priorităţilor dar şi la identificarea opţiunilor de acţiune.
2. Pot participa la atelierele participative cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Municipiul Făgăraș şi au vârsta de cel puţin 16 ani.
3. Calendarul atelierelor participative va fi publicat pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro, pe site-ul Primariei Municipiului Făgăraș www.primaria-fagaras.ro și pe rețelele de socializare, Facebook : www.facebook.com/bpfagaras și Instagram www.instagram.com/bpfagaras.

1. Propunerile de proiecte pot fi înscrise online pe site-ul dedicat procesului de Bugetare Participativă, www.bp.primaria-fagaras.ro.
2. Cetățenii pot beneficia de asistență din partea angajaților Primăriei Municipiului Făgăraș atât pentru crearea contului, depunerea proiectelor în perioada de depunere cât și pentru acordarea votului, în etapa de vot. În perioadele stabilite anterior, la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, personalul din cadrul Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale va sprijini cetățenii și va oferi informațiile necesare, în intervalul orar 11:00-13:00 de luni până vineri. De asemenea, informații suplimentare cu privire la procesul de Bugetare Participativă se pot obține prin e-mail la adresa bpfagaras@gmail.com  sau la numărul de telefon 0368402949 interior 112 sau mobil 0757077500.
3. Persoanele care depun și/sau care votează proiecte acceptă termenii şi condiţiile de funcţionare ale platformei dedicate bugetării participative.
4. Nu vor fi luate în considerare propunerile care nu respectă prevederile punctului 1 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.
5. Fiecare utilizator înregistrat și validat poate formula maximum 5 propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu).
6. Să respecte prevederile Cap. 5, Pct.1 din prezentul Regulament.

1. Analiza tehnică, financiară şi juridică a propunerilor de proiecte este realizată de către Comisia de evaluare și selecție care verifică fezabilitatea acestora și validează conformitatea cu prezentul Regulament și/sau cu alte reglementări legale în vigoare, formată din:

– 1 președinte din partea Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale;
– 1 membru din partea Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale;
– 1 membru din partea Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, energetic;
– 2 membri din partea Compartimentului investiții;
– 1 membru din partea Compartimentului achiziții;
– 2 membri din partea Direcției buget finanțe;
– 1 membru din partea Compartimentului juridic;
– 1 membru din partea Muzeului Țării Făgărașului „Valer  Literat“;
– 1 membru din partea Casei Municipale de Cultură Făgăraș;
– 1 membru din partea Compartimentului tehnologia informației, monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă;
– 2 consilieri locali desemnați prin Hotărâre de consiliul local al Municipiului Făgăraș;
– 5 reprezentanți din mediul privat  –  3 reprezentanți din partea sectorului de afaceri;
–  2 reprezentanți din partea sectorului non-profit.

2. Comisia de evaluare și selecție are următoarele atribuții:

a) Verifică eligibilitatea, fezabilitatea și legalitatea proiectelor depuse în cadrul bugetării participative;
b) În funcție de specificul fiecărui proiect, poate solicita puncte de vedere direcțiilor de specialitate din cadrul UAT Municipiul Făgăraș, Institutiilor subordontate Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.
c) Unde este posibil și oportun, inițiază discuții cu promotorii și sprijină fuzionarea ideilor convergente sau a proiectelor care se suprapun. În situația în care două sau mai multe proiecte fuzionează, promotorii sunt invitați să încarce pe platformă noua propunere de proiect;
d) Unde este posibil și oportun, propune promotorilor optimizarea proiectelor în scopul îmbunătățirii acestora din punct de vedere tehnic și totodată își rezervă dreptul de a estima mai eficient costurile;
e) În cazul în care consideră necesar,  poate invita inițiatorul pentru informații suplimentare în ceea ce privește proiectul propus;
f) Respingerea unui proiect de către comisie se va motiva în scris, iar motivarea va fi făcută publică în secțiunea https://bp.primaria-fagaras.ro/anunturi/, în cadrul Listei proiectelor respinse;
g) Înaintează Secretariatului tehnic lista proiectelor respinse și lista cu proiecte eligibile, în vederea postării acestora pe site-ul Primăriei Municipiului Făgăraș https://bp.primaria-fagaras.ro/anunturi/, secțiune dedicată bugetării participative;

3. Pentru buna desfășurare a activității Comisiei de evaluare și selecție, Primarul Municipiului Făgăraș va avea rol de coordonare

1. Proiectele se votează online, pe platforma dedicată bugetării participative www.bp.primaria-fagaras.ro.
2. Votul are loc într-o singură etapă. În etapa de vot, fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate vota cinci proiecte, câte unul pentru fiecare dintre cele cinci domenii stabilite (nu este obligatorie folosirea tuturor celor 5 voturi). La finalul etapei de vot vor fi selectate proiectele care vor fi întrunit cel mai mare număr de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte.
3. Calendarul procesului de Bugetare participativă 2023 și eventualele modificări ale acestuia vor fi publicate pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro, pe site-ul Primăriei Municipiului Făgăraș www.primaria-fagaras.ro și pe rețelele de socializare, Facebook : www.facebook.com/bpfagaras și Instagram www.instagram.com/bpfagaras.

Calendarul propus este următorul :
5 IUNIE – 7 IULIE – ETAPA DE DEPUNERE PROIECTE;
10 IULIE – 1 SEPTEMBRIE – ETAPA DE ANALIZĂ TEHNICĂ și JURIDICĂ;
4 SEPTEMBRIE – 6 OCTOMBRIE – ETAPA DE VOT;
9 OCTOMBRIE – 20 OCTOMBRIE – ETAPA DE VALIDARE VOT;
23 OCTOMBRIE – ETAPA DE AFIȘARE REZULTATE FINALE;

1. Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a reglementărilor legale în vigoare) până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte. Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu data afișării rezultatelor.
2. Proiectele selectate vor fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al Primăriei, fiecare proiect având alocat din aparatul de specialitate al primăriei un responsabil de implementare al proiectului.
3. Inițiatorul proiectului va putea fi angrenat ca observator în procesul de implementare al proiectului respectiv.
4. Perioada maximă de implementare a proiectelor va fi de 24 luni de la afișarea rezultatelor finale.
5. Pe platforma online www.bp.primaria-fagaras.ro va exista o secțiune dedicată monitorizării, implementării proiectelor care va cuprinde o secțiune individuală cu stadiul, suma cheltuită pe proiect, documente și fotografii atașate, iar pe rețelele de socializare (Facebook : www.facebook.com/bpfagaras și Instagram www.instagram.com/bpfagaras) se vor publica periodic informații referitoare la stadiul implementarii proiectelor.
6. Bunurile/dotările, lucrările, serviciile rezultate din cadrul acestui proces de Bugetare participativă pot fi date în administrare/folosință instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, după caz.

1. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro sau colectată de către Primăria Municipiului Făgăraș atunci când se utilizează platforma www.bp.primaria-fagaras.ro este supusă Politicii de Confidențialitate, ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare ale platformei www.bp.primaria-fagaras.ro. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă).
2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă își exprimă acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma www.bp.primaria-fagaras.ro să folosească datele cu caracter personal colectate.
3. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.
4. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și respectarea legislației în vigoare.
5. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.
6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată penal sau contravențional, după caz.
7. Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetăţenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiţii şi reparaţii propuse spre deliberare autorităţilor publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul Municipiului Făgăraș revine Consiliului Local.