Bugetarea participativă presupune implicarea cetățenilor Municipiului Făgăraș într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

Bugetarea participativă are următoarele obiective:

 1. Creşterea nivelului de dialog şi de colaborare dintre cetăţeni şi administraţia publică;
 2. Ajustarea politicilor publice la nevoile și așteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în Municipiul Făgăraș;
 3. Creşterea gradului de asumare şi co-creare a procesului de dezvoltare urbană de către cetăţeni;
 4. Consolidarea democraţiei prin participarea cetăţenilor la un exerciţiu de luare a unor decizii ce privesc întreaga comunitate;
 5. Creșterea transparenței activității administraţiei publice locale.

Bugetarea participativă se desfăşoară în limitele domeniilor de competenţă ale Municipiului Făgăraș.

Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Făgăraș şi au împlinit vârsta de 16 ani.

Procesul de bugetare participativă organizat în Municipiul Făgăraș în anul 2022 cuprinde următoarele etape:

 1. Informare și organizare ateliere participative: În cadrul acestor ateliere, cetăţenii pot participa la determinarea a ceea ce reprezintă o problemă pentru comunitatea lor, la identificarea priorităţilor dar şi la identificarea opţiunilor de acţiune.
 2. Înregistrarea participanţilor: înregistrarea se realizează pe platforma online www.bp.primaria-fagaras.ro, adaptată și pentru dispozitivele mobile. Înregistrarea este obligatorie pentru a putea depune propuneri de proiecte sau pentru a putea vota proiectele selectate în urma procesului de evaluare.
 3. Depunerea propunerilor de proiecte: fiecare cetățean poate transmite maximum 5 propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu)  prin intermediul platformei www.bp.primaria-fagaras.ro.
 4. Analiza tehnică şi legală a proiectelor: propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale ce va fi realizată de către comisia de evaluare și selecție. În urma etapei de analiză, se va posta pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro atât lista proiectelor care sunt eligibile, cât și cea a proiectelor care sunt neeligibile, precum și justificarea neeligibilității. Toate proiectele declarate eligibile vor fi supuse votului cetăţenilor.
 5. Votul cetăţenilor: votul are loc într-o singură etapă prin intermediul platformei www.bp.primaria-fagaras.ro, iar sumele necesare pentru implementarea proiectelor care au obținut cel mai mare număr de voturi vor fi repartizate din suma alocată procesului de Bugetare Participativă 2022 cuprinsă în bugetul local al Municipiului Făgăraș.
 6. Validarea și afișarea rezultatelor finale: În funcție de numărul de voturi și de bugetul alocat de Municipiul Făgăraș, pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro se vor publica rezultatele etapei de vot urmând ca sumele necesare pentru implementarea proiectelor să fie repartizate din suma alocată procesului de Bugetare Participativă 2022 în bugetul local al Municipiului Făgăraș.
 1. Atelierele participative au drept scop principal creşterea încrederii cetăţenilor în puterea lor de a aborda şi de a rezolva problemele cu care se confruntă. În cadrul acestor ateliere, cetăţenii pot participa la determinarea a ceea ce reprezintă o problemă pentru comunitatea lor, la identificarea priorităţilor dar şi la identificarea opţiunilor de acţiune.
 2. Pot participa la atelierele participative cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Municipiul Făgăraș şi au vârsta de cel puţin 16 ani.
 3. Calendarul atelierelor participative va fi publicat pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro, pe site-ul Primariei Municipiul Făgăraș www.primaria-fagaras.ro și pe rețelele de socializare, Facebook: www.facebook.com/bpfagaras și Instagram www.instagram.com/bpfagaras.

1. Propunerile de proiecte pot fi înscrise online pe site-ul dedicat procesului de Bugetare Participativă, www.bp.primaria-fagaras.ro.

2. Cetățenii pot beneficia de asistență din partea angajaților Primăriei Municipiului Făgăraș atât pentru crearea contului, depunerea proiectelor în perioada de depunere cât și pentru acordarea votului, în etapa de vot. În perioadele stabilite anterior, la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, personalul din cadrul Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale va sprijini cetățenii și va oferi informațiile necesare, în intervalul orar 11:00-13:00 de luni până vineri. De asemenea, informații suplimentare cu privire la procesul de Bugetare Participativă se pot obține prin e-mail la adresa bpfagaras@gmail.com  sau la numărul de telefon 0368402949 interior 112 sau mobil 0757077500.

3. Persoanele care depun și/sau care votează proiecte acceptă termenii şi condiţiile de funcţionare ale platformei dedicate bugetării participative.

4. Nu vor fi luate în considerare propunerile care nu respectă prevederile punctului 1 din prezentul capitol sau care nu sunt conforme cu formularul de proiect.

5. Fiecare utilizator inregistrat și validat poate formula maximum 5 propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu).

6. Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

a. Alei, trotuare şi zone pietonale;

b. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei;

c. Spații verzi, locuri de joacă și amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.) ;

d. Infrastructură educațională, culturală și de sănătate;

e. Oraşul digital.

7. Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a. Să corespundă unui obiectiv de interes general;

b. Să vizeze o investiție într-una din ariile de competenţă ale Primăriei Municipiului Făgăraș şi/sau care vizează un bun aflat în proprietatea publică sau privată a Municipiului Făgăraș;

c. Să nu intre în aria de implementare a altor programe derulate de Primăria Municipiului Făgăraș cum sunt finanțările nerambursabile acordate conform Legii 350/2005;

d. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planurile sau proiectele municipalităţii aflate în derulare;

e. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar;

f. Să nu aibă un caracter politic sau etnic;

g. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare;

h. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie vagi;

i. Să respecte prevederile punctului 13, Cap. 6, din prezentul Regulament și cele ale Legii 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

8. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spaţială a propuneilor de proiecte poate conduce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect în baza deciziei comisiei de evaluare și selecție.

9. Fiecare utilizator înregistrat și validat poate formula maximum 5 propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu).

10. În cazul în care o propunere de proiect integrează mai multe propuneri, în urma analizei tehnice şi juridice, comisia de evaluare și selecție va face modificările necesare pentru ca propunerea să se încadreze în cerinţele enunţate.

11. În ceea ce privește fișierele anexate formularului de proiect, vor fi acceptate numai cele trimise în format PDF (limită de 5 MB) si/sau JPG, JPEG, PNG (limită de 1 MB).

12. Valoarea maximă alocată pentru apelul de proiecte ediția 2022 din bugetul local este cea prevăzută și aprobată anual prin Horărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

13. Valoarea maximă ce poate fi alocată unui proiect, din bugetul local, este de 100.000 lei.

14. Proiectele a căror valoare depășește suma maximă alocată pot fi depuse cu condiția ca inițiatorii proiectelor respective să se angajeze să contribuie cu diferența până la valoarea totală a investiției, sub forma unei sponsorizări, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

15. Angajamentul pentru sponsorizare reprezintă o declarație pe proprie răspundere, semnată, ștampilată (după caz) și încărcată în formularul de proiect (secțiune special dedicată) care se regăsește pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro sau va fi depusă la Registratura Primăriei Municipiului Făgăraș în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea proiectului. În acest context, Municipiul Făgăraș va încheia contractele de sponsorizare, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea cu modificările și completările ulterioare.

16. Dacă în termen de 15 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale nu sunt virate în contul Primăriei Municipiului Făgăraș sumele consemnate în contractele de sponsorizare, va fi promovat spre implementare următorul proiect cu cel mai mare număr de voturi.

17. Proiectele care ajung să fie supuse votului nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetăţeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice sau financiare, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Aceste ajustări vor fi realizate în primă fază de membrii comisiei de evaluare și selecție și ulterior de către personalul din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș.

18. Propunerile depuse în cadrul procesului de Bugetare Participativă vor deveni proprietatea Municipiului Făgăraș, deponenții proiectelor neputând invoca legislația în materia drepturilor de autor.

19. Propunerile de proiecte declarate eligibile și cele care nu au obținut un număr suficient de voturi vor intra în patrimoniul Municipiul Făgăraș care va putea asigura resursele financiare necesare implementării acestora din bugetul local sau va putea obține sponsorizări de la persoanele interesate de realizarea lor. În acest context, Municipiul Făgăraș va încheia contracte de sponsorizare, conform Legii 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

20. În urma analizei tehnice și juridice, comisia de evaluare și selecție poate uni mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune votului în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

21. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria Municipiului Făgăraș își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii.

 1. Analiza tehnică şi juridică a propunerilor este realizată de către comisia de evaluare si selecție care verifică fezabilitatea tehnică și validează conformitatea cu prezentul regulament și/sau cu alte reglementări legale în vigoare.
 2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajustări de ordin financiar și tehnic din partea comisiei de evaluare si selecție și ulterior din partea personalului Primăriei Municipiului Făgăraș, dacă este necesar.
 3. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri de proiect într-unul singur.
 4. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul www.bp.primaria-fagaras.ro .
 5. Comisia de evaluare și selecție a proiectelor este formată din :

– 1 președinte – din partea Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale;

– 3 membri din partea Biroului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale;

– 1 membru din partea Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, energetic;

– 1 membru din partea Serviciu investiții, implementare proiecte de finanțare, relații internaționale;

– 1 membru din partea Biroului achiziții;

– 1 membru din partea Direcției buget finanțe;

– 1 membru din partea Compartimentului juridic;

– 1 membru din partea Bibliotecii Municipale ’’Octavian Paler’’ Făgăraș;

– 1 membru din partea Compartimentului tehnologia informației;

– 2 consilieri locali desemnați prin Hotarare de Consiliu Local al Municipiului Făgăraș;

– 4 reprezentanți din mediul privat – 3 reprezentanți din partea sectorului de afaceri;

– 1 reprezentant al sectorului non-profit.

 1. Pentru buna desfășurare a activității comisiei de evaluare și selecție, Primarul Municipiului Făgăraș va avea rol de coordonare.
 2. Toate propunerile și documentele care au fost anexate proiectelor devin proprietatea Municipiului Făgăraș.
 1. Proictele se votează online, pe platforma dedicată bugetării participative www.bp.primaria-fagaras.ro.
 2. Votul are loc într-o singură etapă. În etapa de vot, fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate vota cinci proiecte, câte unul pentru fiecare dintre cele cinci domenii stabilite (nu este obligatorie folosirea tuturor celor 5 voturi). La finalul etapei de vot vor fi selectate proiectele care vor fi întrunit cel mai mare număr de voturi, până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte.
 3. Calendarul procesului de Bugetare participativă 2022 și eventualele modificări ale acestuia vor fi publicate pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro, pe site-ul Primariei Municipiului Făgăraș www.primaria-fagaras.ro și pe rețelele de socializare, Facebook : www.facebook.com/bpfagaras și Instagram www.instagram.com/bpfagaras.

  Calendarul propus este următorul :

  prima jumătate a lunii mai – a doua jumătate a lunii mai – ETAPA DE DEPUNERE PROIECTE;

  prima jumătate a lunii iunie – prima jumătate a lunii iulie – ETAPA DE ANALIZĂ TEHNICĂ și JURIDICĂ;

  a doua jumătate a lunii iulie – prima jumătate a lunii august – ETAPA DE VOT;

  a doua jumătate a lunii august – ETAPA DE VALIDARE VOT;

  prima jumătate a lunii septembrie – ETAPA DE AFIȘARE REZULTATE FINALE;

 1. Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a reglementărilor legale în vigoare) până la concurența bugetului maxim alocat apelului de proiecte, indiferent de domeniul din care fac parte. Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu afișarea rezultatelor.

 2. Proiectele selectate vor fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al Primăriei, fiecare proiect având alocat din aparatul de specialitate al primăriei un responsabil de implementare a proiectului.

 3. Inițiatorul proiectului va fi angrenat ca observator în procesul de implementare al proiectului respectiv

 4. Perioada maximă de implementare a proiectelor va fi de 24 luni de la afișarea rezultatelor finale.
 5. Pe link-urile web ale Primăriei, platforma www.bp.primaria-fagaras.ro, și rețelele de socializare, Facebook : www.facebook.com/bpfagaras și Instagram www.instagram.com/bpfagaras, va exista o secțiune dedicată monitorizării implementării proiectelor care va cuprinde o secțiune individuala cu stadiul, suma cheltuită pe proiect, documente și fotografii atașate.
 6. Platformele online vor fi periodic actualizate cu materiale foto-video a stadiului de execuţie a proiectelor, fotografii cu amplasamentul proiectului înainte şi după implementare, impresii ale cetăţenilor după implementare, rezultate care vor ilustra succesul implementării.
 7. Bunurile/dotările, lucrările, serviciile rezultate din cadrul acestui proces de Bugetare participativa pot fi date în administrare instituțiilor de stat pentru o mai buna funcționare.
 1. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma www.bp.primaria-fagaras.ro sau colectată de către Primăria Municipiului Făgăraș atunci când se utilizează platforma www.bp.primaria-fagaras.ro este supusă Politicii de Confidențialitate, ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare ale platformei www.bp.primaria-fagaras.ro. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă).
 2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă iși exprimă acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma www.bp.primaria-fagaras.ro să folosească datele cu caracter personal colectate.
 3. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.
 4. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și respectarea legislației în vigoare.
 5. Platforma www.bp.primaria-fagaras.ro nu își asumă răspunderea pentru exactitatea și corectitudinea datelor furnizate de către utilizatorii platformei.
 6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată penal sau contravențional, după caz.
 7. Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetăţenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiţii şi reparaţii propuse spre deliberare autorităţilor publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local.